uitgave 7 mei 2019

Hierbij verklaart de Stichting AED-HULPVERLENER.NL, vertegenwoordigd door de heer J. K. Reichardt (Stichtingsvoorzitter), volledig in overeenstemming met de (AVG), Algemene Verordening Gegevens Bescherming, de hierna genoemde intenties overeenkomstig te respecteren en beheren:

OMSCHRIJVING VAN HET DOEL
Het beoogde doel is het hartveilig maken voor de bewoners in de gehele gemeente Hellevoetsluis, inclusief Oudenhoorn en Nieuwehoorn.
Onder het hartveilig maken van deze woongemeenschappen is, trachten te voldoen aan de gestelde 6 minuten limiet voor het toepassen van AED-apparatuur, zoals geformuleerd door de Nederlandse Hartstichting. (Automatische Externe Defibrillator)

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Partijen zullen zich weerhouden om enige informatie aan derden, om welke reden dan ook, beschikbaar te stellen.
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens van beide partijen opgeslagen of gebruikt.

BACK – UP VAN (PERSOONS)GEGEVENS
Er kunnen back-ups worden gemaakt van de persoons en bedrijfsgegevens.
Deze zullen uitsluitend worden gebruikt voor herstelwerkzaamheden.De back-ups worden veilig opgeslagen en beheerd door de stichting.

BEVEILIGEN EN BEWAREN.
Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik door ongeautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens te beperken.Komt de samenwerking tussen beide partijen ten einde, zullen de betreffende persoonsgegevens 12 maanden worden bewaar en vervolgens volledig uit het bestand worden verwijderd.

WIJZIGING IN DEZE PRIVACYVERKLARING.
Uitsluitend in onderling overleg kan deze AVG worden aangepast.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS.
Mocht een onoplosbaar meningsverschil ontstaan omtrent deze verklaring, dan kan op grond van de privacywetgeving een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.